Adatkezelési Tájékoztató

Az Autó Titán Kft. külső adatvédelmi tájékoztatója

 

Az Autó Titán Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 1. 3/15.,  cégjegyzékszám: 01-09-869465, adószám: 10410613-2-43, telefonszám: 42/501-371/111 mellék, 42/501-371/221 mellék, 20/244-2574, e-mail: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, önállóan képviseli: Széles Tamás ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu, dr.bolcskei.krisztian@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 1. közös adatkezelést végez az alábbi adatkezelőkkel a következő célokból, ugyanakkor a kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő az Autó Titán :

Toyota Central Europe Kft. (2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4., infohu@toyota-ce.com és a

Toyota Motor Corporation (gépjármű gyártó)

célok:

 1. Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. érintett megrendelésének teljesítése,
   2. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
 • későbbi igényérvényesítés,
 1. Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. érintett megrendelésének teljesítése,
   2. egyeztetés a gépjármű gyártójával,
 • későbbi igényérvényesítés,
 1. Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során
  1. közös adatkezelés célja és indoka:
   1. a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,
   2. későbbi igényérvényesítés.
  2. Assistance szolgálat és jótállással kapcsolatos adatkezelés során
   1. közös adatkezelés célja és indoka:
    1. jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai az adatkezelő telephelyén (az autókereskedésben) papír alapon megtalálhatók, valamint kérésre elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira, vagy belső működésére vonatkoznak.

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek:

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok rövid összefoglalása

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Jogalap: önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagyjogszabályban meghatározott határidőben, vagyelévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Adatkezelő által tett ajánlatkérési felhívással és arra adott ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az Adatkezelő felhívására ajánlat benyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, Adatkezelő jogos érdeke vagy jogi köt. teljesítése

Érintettek: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben

Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: elévülési idő vagy megállapodásban meghatározott időtartam,  vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen cél: ból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.

Időtartam: hozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének rövid összefoglalása

Cél: az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.

Időtartam: érintett kérésére törlésig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint

Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul, vagymegállapodáson alapul vagyjogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: érintett kérésére törlésig,adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni.

Mód: elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

Forrás: érintettek, esetleg partner

 

Adatközlés (harmadik személy felé) rövid összefoglalása

Cél: Sajátos cél

Jogalap: hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával

Forrás: érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés

Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk.

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: szolgáltatások megfelelő nyújtása az érintett számára és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás, vagy megállapodás, jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, aki egészségügyi adatot oszt meg az Adatkezelővel

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

Időtartam: elsődlegesen a Cél megvalósulásáig, vagyvisszavonásig, de legfeljebb elévülési időben

Mód: elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Tesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés rövid összefoglalása

Cél: az érintettek:  nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás

Jogalap: Adatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltétele

Érintettek: Minden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: hat hónap, de maximum elévüléséig tart

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: érvényességi időtartam: ban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

Jogalap: a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével kapcsolatban. Érintettek még a kapcsolattartók.

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: elévülési idő vagymegállapodásban meghatározott időtartam,  vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Használatba vételi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél: a használó azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -tartás

Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel használatba vételi megállapodást köt

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: elévülésig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Adatkezelőtől történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Visszautasításig vagy elévüléséig vagy külön szabályban meghatározott határidőben

Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatkategória: Név, e-mail cím

Időtartam: Leiratkozásig

Mód: feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisanküldés elektronikusan, automatizáltanleiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Forrás: érintettek

 

eDM küldés adatkezelésének rövid összefoglalása

Cél: a címzett érintett tájékoztatása az Adatkezelő Partnerének legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről, gépjárművekkel kapcsolatos hírekről

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél küldéséhez.

Adatkategória: Név, e-mail cím

Időtartam: Törlésig

Mód: Elektronikusan, manuálisan.

Forrás: érintettek

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a részvétel lehetővé tétele, az érintettek:  azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy elévülési időben

Mód: jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisansorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától)

Forrás: érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Adatkezelő marketingje

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Szerviz időpont egyeztetés rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Jogalap: önkéntes hozzájárulás, megállapodás vagy létfontosságú érdek

Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: Lásd alább.

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek:  azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek  azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Műszaki vizsgáztatás elintézésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a műszaki vizsgáztatási szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási szolgáltatást rendel

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: az érintettek  és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg

Jogalap: A gyári visszahívási akció, mint adatkezelés jogalapja  harmadik személy érintett létszükséglete, érdeke (élete, testi épsége), közérdek, vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: cél megvalósulását követő elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás (GDPR 6. cikk 1.b.) vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók

Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben

Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: jogi kötelezettség teljesítése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

Érintettek: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Lízinggel kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: lízing nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, érintett beazonosítása, kapcsolattartás, a szerződéskötés elősegítése, lízing közvetítése esetén azok továbbítása a szerződött bank felé

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása, vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő hitelközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd bankok űrlapjait.

Időtartam: Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

Érintettek: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: számlát kiállító fél

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) rövid összefoglalása

Cél: a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek  számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.

Időtartam: cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: érintettek, Partner biztosítótársaság

 

Kamerarendszer üzemeltetés rövid összefoglalása

Cél: Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek  azonosítása

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: Rögzítéstől számított 8 nap

Mód: elektronikusan, automatizáltan történik

Forrás: érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés rövid összefoglalása

Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Lezárva: 2019. május hó 27.

 

Széles Tamás ügyvezető

Autó Titán Kft.